Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Al de leveringen zijn onderworpen aan de hiernavermelde algemene verkoopsvoorwaarden die de koper uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de koper en/of andere afwijkende bepalingen zijn slechts tegenstelbaar aan NV Ergotrics indien zij deze voorafgaandelijk schriftelijk hebben aangenomen. In geval van betwisting nopens de interpretatie, primeert steeds de Nederlandse tekst van deze algemene
 2. De aanbiedingen van NV Ergotrics zijn vrijblijvend voor wat betreft de prijs, levertijd en leveringsmogelijkheden en gelden voor een periode van 30 dagen tenzij anders aangegeven op de offerte. Alle leveringen geschieden zo spoedig mogelijk na de orderbevestiging, doch het is niet mogelijk een vaste leveringstermijn aan te houden, noch schadevergoeding uit te betalen wegens vertraagde leveringen. Evenmin kunnen intresten uit dien hoofde ten laste van NV Ergotrics geëist worden.
 3. Alle prijzen gelden exclusief BTW.
  De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen NV Ergotrics en de koper.
 4. De koper dient de goederen te controleren bij aflevering.
  Om geldig te zijn moet iedere klacht inzake de goederen en zichtbare gebreken aan NV Ergotrics per aangetekend schrijven met de post binnen de acht dagen na de vaststelling overgemaakt worden. Zoniet worden de goederen geacht te zijn aanvaard.
  Staat eveneens met aanvaarding gelijk elke factuur van NV Ergotrics tegen dewelke, binnen de 8 dagen, geen protestbrief werd ingediend. Klachten na acht dagen worden niet meer aanvaard.
  Eventuele verborgen gebreken van de goederen dienen binnen de vijf dagen na de vaststelling ervan aangetekend te worden gemeld.
  Indien het protest gegrond voorkomt zal NV Ergotrics enkel verplicht zijn tot de levering van vervangende goederen.
 5. Alle door NV Ergotrics geleverde goederen blijven, tot na volledige betaling van de vorderingen en vereffening van een eventueel ten laste van de koper ontstane rekening- courant, eigendom van NV Ergotrics. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 6. Het retourneren van producten kan alleen met voorafgaande toestemming van NV Ergotrics. Bij het goedkeuren voor terugzending en na ontvangst van alle nodige juist ingevulde documenten zal Ergotrics een RMA-nummer toewijzen. Producten die niet geautoriseerd zijn voor retournering en geen RMA nummer kregen, worden niet in behandeling genomen. Alle kosten voor het retourneren van producten zijn voor uw rekening. Alle retourzendingen moeten compleet zijn, inclusief alle accessoires, kabels, clips, slangen, enz… Disposables moeten worden geretourneerd in hun verpakking (zakje met etiket). Het RMA-nummer moet duidelijk worden vermeld op het verzendingslabel en het label moet op de verzenddoos worden geplaatst. Alle niet-geëtiketteerde, gemanipuleerde of onleesbare producten worden “as is” geweigerd. Een kopie van het ondertekende RMA-aanvraagformulier moet samen met de geretourneerde goederen worden ingepakt. Geen enkele retourzending wordt geaccepteerd zonder een RMA-nummer, absoluut geen uitzonderingen.
 7. Alle opgaven over gebruik en toepassing van de goederen berusten op ervaring en zorgvuldige onderzoeken. Voor de resultaten van de toepassing hiervan kan NV Ergotrics echter geen enkele verantwoordelijkheid nemen.
  De koper ontslaat uitdrukkelijk NV Ergotrics van aansprakelijkheid voor alle schade, behoudens de schade veroorzaakt door een reeds bij aanvang aanwezig gebrek in het aangekochte goed, welke aan wie dan ook zou kunnen berokkend worden door de aangekochte goederen, zo tijdens de bewaring, het gebruik of na het gebruik ervan en dit onverminderd de bepalingen van artikel 4. De koper erkent zelf hiervoor aansprakelijkheid te dragen. NV Ergotrics zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het foutief gebruik van het goed, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van NV Ergotrics.
  De koper vrijwaart NV Ergotrics eveneens voor elke aanspraak van een derde.
  In geen geval kan de aansprakelijkheid van NV Ergotrics verder reiken dan de gefactureerde waarde, excl. BTW.
 8. De koper, houder of gebruiker van de goederen verbinden zich om de goederen te gebruiken, te bewaren en na het gebruik te behandelen zoals voorgeschreven in de gebruiksaanwijzing. Door de aanvaarding of het gebruik van de goederen erkent de koper het goed gebruik ervan te kennen. De koper verbindt er zich toe de houder en gebruiker in kennis te stellen van de gebruiksaanwijzingen en stelt zich garant voor gebruik van de goederen conform deze gebruiksaanwijzingen.
  Het is de koper, houder of gebruiker van de goederen verboden deze te gebruiken voor andere doeleinden dan deze die expliciet en limitatief zijn opgesomd in de gebruiksaanwijzing.
  Het is de koper, houder of gebruiker van de goederen verboden wijzigingen aan het goed aan te brengen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van NV Ergotrics.
 9. Al de facturen zijn rechtstreeks aan NV Ergotrics te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. De agenten van NV Ergotrics zijn niet gemachtigd de aan haar verschuldigde bedragen te innen, tenzij zij drager zijn van een door NV Ergotrics ondertekende kwijting.
  Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle bedragen die niet betaald zijn dertig dagen na de factuurdatum, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling verhoogd worden met een nalatigheidsintrest van 10 % per jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 % der hoofdsom met een minimum van 50 EUR ten titel van schadebeding voor schade door NV Ergotrics ondergaan doordat de hoofdverbintenis niet werd nagekomen. Dit alles eveneens te vermeerderen met de buitengerechtelijke inningskosten door NV Ergotrics gemaakt.
 10. NV Ergotrics zal in geval van overmacht, zoals bv. bedrijfsstoornis, staking, brand, ziekte onder personeel, tekortkomingen door leveranciers, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij indien de overmacht meer dan 6 maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege ontbinden, zonder dat NV Ergotrics in een van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden.
 11. Alle vorderingen en geschillen worden beslecht voor de Rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Turnhout. Terzake zal het Belgische recht van toepassing zijn.