Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 1. Op alle leveringen zijn de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, welke de koper uitdrukkelijk verklaart te kennen en te aanvaarden. Eventuele algemene voorwaarden van de koper en/of andere afwijkende bepalingen zijn slechts tegen NV Ergotrics afdwingbaar indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van een geschil over de interpretatie prevaleert steeds de Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden.
 2. De aanbiedingen van NV Ergotrics zijn vrijblijvend voor wat betreft prijs, levertijd en leveringsmogelijkheden en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders op de aanbieding is aangegeven. Alle leveringen geschieden zo spoedig mogelijk na de orderbevestiging, doch een vaste leveringstermijn kan niet worden aangehouden, evenmin als schadevergoeding voor te late leveringen. Evenmin kan enige rente voor te late leveringen worden gevorderd van NV Ergotrics.
 3. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

  De goederen worden vervoerd voor rekening en risico van de koper, tenzij tussen NV Ergotrics en de koper schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. De koper moet de goederen bij levering controleren.

  Elke klacht betreffende de goederen en zichtbare gebreken dient, om geldig te zijn, binnen de acht dagen na ontdekking ervan per aangetekend schrijven aan de NV Ergotrics te worden overgemaakt. Bij gebreke daarvan worden de goederen geacht aanvaard te zijn.

  Elke factuur van NV Ergotrics waartegen binnen de 8 dagen geen protestbrief werd ingediend, wordt eveneens geacht aanvaard te zijn. Klachten na 8 dagen worden niet aanvaard.

  Eventuele verborgen gebreken aan de goederen dienen binnen vijf dagen na ontdekking per aangetekend schrijven te worden gemeld.

  Indien de klacht juist blijkt te zijn, zal NV Ergotrics slechts gehouden zijn tot het leveren van vervangende goederen.

 1. Alle door de NV Ergotrics geleverde goederen blijven eigendom van de NV Ergotrics tot na volledige betaling van de factuur en vereffening van een eventuele rekening-courant die uit de koop is voortgevloeid. De koper is niet gerechtigd de goederen te verpanden of anderszins te bezwaren.
 2. NV Ergotrics vereist een pre-autorisatie voor het retourneren van producten. Als autorisatie voor retourzending zal Ergotrics een RMA-nummer verstrekken nadat alle juiste documenten zijn ontvangen. Producten die niet geautoriseerd zijn voor retourzending worden niet in behandeling genomen. Retourzendingen dienen franco te worden verzonden. Alle kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Alle retourzendingen moeten compleet zijn, inclusief alle accessoires, kabels, clips, slangen, etc ... Disposables moeten worden geretourneerd in hun verpakking (zakje met label). Het RMA-nummer moet duidelijk op het verzendetiket worden vermeld en het etiket moet op de verzenddoos worden aangebracht. Alle ongeëtiketteerde, verkeerd gemarkeerde of onleesbaar gemarkeerde producten worden geweigerd "as is". Een kopie van het ondertekende RMA-aanvraagformulier moet bij de geretourneerde goederen worden verpakt. Geen enkele terugzending wordt aanvaard zonder een RMA-nummer, absoluut geen uitzonderingen.
 3. Alle uitspraken over het gebruik en de toepassing van de goederen zijn gebaseerd op ervaring en zorgvuldig onderzoek. De NV Ergotrics kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het resultaat of de toepassing van haar producten.

  De koper ontslaat de NV Ergotrics uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid voor alle schade, met uitzondering van schade veroorzaakt door een gebrek aan het gekochte dat reeds bij aanvang aanwezig was, die aan wie ook door het gekochte zou kunnen worden toegebracht, tijdens de opslag, het gebruik of na het gebruik ervan en dit onverminderd het bepaalde in artikel 4. De koper erkent dat hij hiervoor zelf aansprakelijk is. De NV Ergotrics zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade in verband met een verkeerd gebruik van het goed, noch voor enige andere schade die niet het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een fout van de NV Ergotrics.

  Tevens vrijwaart de koper de NV Ergotrics tegen elke aanspraak van een derde.

  In geen geval kan de aansprakelijkheid van NV Ergotrics verder gaan dan de gefactureerde waarde, exclusief BTW.

 1. De koper, houder of gebruiker van de goederen verbindt zich ertoe de goederen na gebruik te gebruiken, op te slaan en te behandelen in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Door het in ontvangst nemen of het gebruik van de goederen erkent de koper dat hij op de hoogte is van het juiste gebruik ervan. De koper verbindt zich ertoe de houder en de gebruiker in te lichten over de gebruiksaanwijzingen en garandeert het gebruik van de goederen overeenkomstig deze gebruiksaanwijzingen.

  Het is de koper, houder of gebruiker van de goederen verboden deze te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk en uitputtend in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld.

  Het is de koper, houder of gebruiker van de goederen verboden veranderingen aan de goederen aan te brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NV Ergotrics.

 1. Alle facturen zijn rechtstreeks betaalbaar aan NV Ergotrics binnen de 30 dagen na factuurdatum. De agenten van de NV Ergotrics zijn niet gemachtigd de gefactureerde bedragen te innen, tenzij zij voorzien zijn van een door de NV Ergotrics ondertekende kwijting.

  Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat alle bedragen die dertig dagen na factuurdatum nog niet zijn betaald, van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling zullen worden verhoogd met een nalatigheidsintrest van 10% per jaar, te berekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10% van de hoofdsom met een minimum van 50 euro ter vergoeding van de door de NV Ergotrics geleden schade van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, vatbaar zijn voor een inbreuk op de hoofdverbintenis. Een en ander te vermeerderen met de door de NV Ergotrics gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

 2. De NV Ergotrics heeft in geval van overmacht, zoals bedrijfsstoring, staking, brand, ziekte van personeel, tekortkomingen van toeleveranciers, steeds het recht om hetzij haar verbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, hetzij, indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat de NV Ergotrics in beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.
 3. Alle vorderingen en geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout. Het Belgisch recht is hierop van toepassing.